Regulamin z polityką prywatności newslettera firmy Pramiz z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 319 lok. 28, 53-236 Wrocław

1. Indeks nazw zawartych w regulaminie z objaśnieniami:

 1. Firma Pramiz – firma handlowa Pramiz, której właścicielem jest Renata Misiewicz – Suska. Działalność gospodarcza została zarejestrowana przez Urząd Miejski Wrocławia, numer w rejestrze to 200814, NIP: 894-101-52-80, REGON: 930489350, adres siedziby: ul. Grabiszyńska 319 lok. 28, 53-236 Wrocław, adres wykonywania działalności i do korespondencji: ul. Konopnickiej 16, 51-141 Wrocław.
 2. Allegro – platforma Allegro, na której firma Pramiz oferuje produkty do sprzedaży internetowej.
 3. Sklep – sklep internetowy pramiz.pl, w którym firma Pramiz oferuje produkty do sprzedaży internetowej.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi newslettera po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgodnie z informacjami podanymi w formularzu i w zgodzie z niniejszym regulaminem.
 5. Newsletter – elektroniczna forma rozsyłania informacji reklamowych, promocyjnych i marketingowych, a także informacji o nowościach lub zmianach w swojej ofercie w sklepie i na Allegro w tym informacji o zmianach w działaniu sklepu i zmianach w regulaminie. Wysyłanie tych informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej do użytkowników na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego. Newsletter jest usługą bezpłatną i świadczoną tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Administrator – osoba wyznaczona przez właściciela firmy Pramiz, która ma uprawnienia do świadczenia usług związanych z Newsletterem.
 7. Właściciel – osoba prowadząca działalność gospodarczą, pod nazwą Pramiz.
 8. Formularz – dokument, przy pomocy, którego użytkownik poprzez poprawne jego wypełnienie i wysłanie, które odbywa się przez naciśnięcie przygotowanego do tego celu przycisku, wyraża chęć subskrypcji newslettera. Wypełnienie formularza wiąże się z przekazaniem danych osobowych, przez które rozumie się adres poczty elektronicznej, na który newsletter będzie przesyłany.

2. Zasady wypełniania formularza:

 1. W celu otrzymywania newslettera użytkownik powinien wypełnić wszystkie wskazane w formularzu pola.
 2. Dane w formularzu powinny dotyczyć tylko użytkownika i być zgodne z prawdą. W gestii użytkownika jest, żeby dane podane w formularzu były prawdziwe i wpisane prawidłowo. Jeśli ten wymóg nie zostanie wypełniony, firma Pramiz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi.

3. Polityka prywatności.

 1. Wszystkie dane użytkownika zawarte w formularzu są chronione prawnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 2. Dane osobowe użytkownika zawarte w formularzu nie będą wykorzystane do innych niż podane w niniejszym regulaminie celów.

4. Informacje o usłudze newsletter:

 1. Przy pomocy usługi newsletter użytkownik otrzymuje informacje zawarte w punkcie 1.5.
 2. Każda informacja handlowa wysyłana przez firmę Pramiz zawiera adres poczty elektronicznej użytkownika, temat, w którym firma Pramiz informuje o treści wiadomości, informacje zawarte w punkcie 1.5., a także informacje o tym w jaki sposób użytkownik może zrezygnować z świadczonej usługi, lub zmiany jej parametrów, lub zmiany swoich danych podanych w formularzu.
 3. Cofnięcie zgody na świadczenie usługi newslettera na przetwarzanie swoich danych podanych w formularzu, lub cofnięcie zgody, na którykolwiek z zaznaczonych przy wypełnianiu formularza oświadczeń skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem wykonywania usługi na rzecz użytkownika.
 4. Żeby newsletter mógł być wysłany wymagana jest poprawna konfiguracja poczty elektronicznej użytkownika.
 5. Usługa newsletter jest darmowa.
 6. Żeby subskrypcja newslettera przebiegła poprawnie, użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego regulaminu i zawartej w nim polityki prywatności.

5. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania.
 2. Regulamin z polityką prywatności jest dostępny w zakładce – do pobrania.
 3. Firma Pramiz zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i wysyłaniu informacji o tej zmianie do użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy wypełnianiu formularza.
 4. Zgoda na otrzymywanie usługi newslettera nie jest konieczna przy dokonywaniu innych czynności związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży w sklepie i na Allegro.
 5. Wszystkie uwagi, zastrzeżenia lub błędy w działaniu i/lub treści użytkownik może zgłaszać pisząc na adres:biuro@pramiz.pl.